روستاآدرس روستاجمعیت روستاتعداد خانوارتعداد مردانتعداد زنان
روستای محسن آبادروستای محسن آباد > دهستان برخوارمرکزی > بخش مرکزی > شهرستان برخوار4,2171,3012,0682,149
روستای دزجروستای دزج > دهستان همگین > بخش مرکزی > شهرستان دهاقان1,773500895878
روستای قمبوانروستای قمبوان > دهستان قمبوان > بخش مرکزی > شهرستان دهاقان1,623557809814
روستای جمبزهروستای جمبزه > دهستان قمبوان > بخش مرکزی > شهرستان دهاقان131466269
روستای پودهروستای پوده > دهستان قمبوان > بخش مرکزی > شهرستان دهاقان1,945641946999
روستای علی عربروستای علی عرب > دهستان کبوترسرخ > بخش مرکزی > شهرستان چادگان1,248349605643
روستای فراموشجانروستای فراموشجان > دهستان چنارودشمالی > بخش چنارود > شهرستان چادگان991285472519
روستای اصفهانک سفلیروستای اصفهانک سفلی > دهستان چنارودشمالی > بخش چنارود > شهرستان چادگان77204334
روستای اصفهانک ساکیروستای اصفهانک ساکی > دهستان چنارودشمالی > بخش چنارود > شهرستان چادگان99254950
روستای درک آبادروستای درک آباد > دهستان چنارودشمالی > بخش چنارود > شهرستان چادگان29676138158
روستای خمیرانروستای خمیران > دهستان ورپشت > بخش مرکزی > شهرستان تیران وکرون677207327350
روستای خرمنانروستای خرمنان > دهستان ورپشت > بخش مرکزی > شهرستان تیران وکرون1,884588914970
روستای خیرآبادروستای خیرآباد > دهستان ورپشت > بخش مرکزی > شهرستان تیران وکرون919289453466
روستای ورپشتروستای ورپشت > دهستان ورپشت > بخش مرکزی > شهرستان تیران وکرون2,7599451,3621,397
روستای دولت آبادروستای دولت آباد > دهستان کرون علیا > بخش کرون > شهرستان تیران وکرون1,772540849923
روستای قلعه ناظرروستای قلعه ناظر > دهستان کرون علیا > بخش کرون > شهرستان تیران وکرون1,289403612677
روستای کردسفلیروستای کردسفلی > دهستان کرون علیا > بخش کرون > شهرستان تیران وکرون685229326359
روستای قاسم آبادروستای قاسم آباد > دهستان کرون سفلی > بخش کرون > شهرستان تیران وکرون1,010295499511
روستای علی اباد کویرروستای علی اباد کویر > دهستان سفیددشت > بخش مرکزی > شهرستان آران وبیدگل1,375412690685
روستای یزدلروستای یزدل > دهستان سفیددشت > بخش مرکزی > شهرستان آران وبیدگل2,3917761,1601,231
روستای حسین آبادروستای حسین آباد > دهستان کویر > بخش کویرات > شهرستان آران وبیدگل1,743571832911
روستای قاسم آبادروستای قاسم آباد > دهستان کویر > بخش کویرات > شهرستان آران وبیدگل590199286304
روستای یزدلانروستای یزدلان > دهستان کویر > بخش کویرات > شهرستان آران وبیدگل26583129136
روستای کاغذیروستای کاغذی > دهستان کویر > بخش کویرات > شهرستان آران وبیدگل1,708534821887
روستای فخرهروستای فخره > دهستان کویرات > بخش کویرات > شهرستان آران وبیدگل490143232258
روستای ریجنروستای ریجن > دهستان کویرات > بخش کویرات > شهرستان آران وبیدگل684222321363
روستای ده سرخروستای ده سرخ > دهستان نورآباد > بخش گرکن جنوبی > شهرستان مبارکه3,7131,1141,7711,942
روستای اسدآبادروستای اسدآباد > دهستان نورآباد > بخش گرکن جنوبی > شهرستان مبارکه498160249249
روستای کوشکیچهروستای کوشکیچه > دهستان گرکن > بخش گرکن جنوبی > شهرستان مبارکه1,116368548568
روستای فخرآبادروستای فخرآباد > دهستان گرکن > بخش گرکن جنوبی > شهرستان مبارکه1,862591919943
روستای احمدآبادروستای احمدآباد > دهستان گرکن > بخش گرکن جنوبی > شهرستان مبارکه1,405424668737
روستای زودانروستای زودان > دهستان گرکن > بخش گرکن جنوبی > شهرستان مبارکه1,289373618671
روستای بداغ آبادروستای بداغ آباد > دهستان دیزیچه > بخش مرکزی > شهرستان مبارکه866295430436
روستای ابروروستای ابرو > دهستان طالخونچه > بخش مرکزی > شهرستان مبارکه34499164180
روستای جهادآبادروستای جهادآباد > دهستان برخوارغربی > بخش مرکزی > شهرستان شاهین شهرومیمه1,347415646701
روستای اذانروستای اذان > دهستان ونداده > بخش میمه > شهرستان شاهین شهرومیمه3,1021,0141,5131,589
روستای وندادهروستای ونداده > دهستان ونداده > بخش میمه > شهرستان شاهین شهرومیمه1,354472690664
روستای متین آبادروستای متین آباد > دهستان خالدآباد > بخش امام زاده > شهرستان نطنز654199326328
روستای ده آبادروستای ده آباد > دهستان خالدآباد > بخش امام زاده > شهرستان نطنز1,538517765773
روستای عباس آبادروستای عباس آباد > دهستان امامزاده آقاعلی عباس > بخش امام زاده > شهرستان نطنز23379116117
روستای اریسمانروستای اریسمان > دهستان امامزاده آقاعلی عباس > بخش امام زاده > شهرستان نطنز2,0186909731,045
روستای طامهروستای طامه > دهستان کرکس > بخش مرکزی > شهرستان نطنز454183232222
روستای اورهروستای اوره > دهستان کرکس > بخش مرکزی > شهرستان نطنز374123152222
روستای نسرانروستای نسران > دهستان کرکس > بخش مرکزی > شهرستان نطنز2008886114
روستای نیهروستای نیه > دهستان طرق رود > بخش مرکزی > شهرستان نطنز299113151148
روستای خوندابروستای خونداب > دهستان حسین آباد > بخش مهردشت > شهرستان نجف آباد1,073340519554
روستای اشنروستای اشن > دهستان اشن > بخش مهردشت > شهرستان نجف آباد2,7488761,2971,451
روستای حاجی آبادروستای حاجی آباد > دهستان صادقیه > بخش مرکزی > شهرستان نجف آباد3,4481,0601,6741,774
روستای جلال آبادروستای جلال آباد > دهستان صادقیه > بخش مرکزی > شهرستان نجف آباد0000
روستای جلال آبادروستای جلال آباد > دهستان صادقیه > بخش مرکزی > شهرستان نجف آباد4,0561,2232,0012,055
روستای فیلورروستای فیلور > دهستان جوزدان > بخش مرکزی > شهرستان نجف آباد1,012294495517
روستای رحمت آبادروستای رحمت آباد > دهستان جوزدان > بخش مرکزی > شهرستان نجف آباد2,1536211,0411,112
روستای سرشکروستای سرشک > دهستان لای سیاه > بخش مرکزی > شهرستان نایین100375050
روستای اوشن علیاروستای اوشن علیا > دهستان لای سیاه > بخش مرکزی > شهرستان نایین139547267
روستای ورپای علیاروستای ورپای علیا > دهستان کوهستان > بخش مرکزی > شهرستان نایین109455653
روستای کجانروستای کجان > دهستان بهارستان > بخش مرکزی > شهرستان نایین357158188169
روستای مزرعه امامروستای مزرعه امام > دهستان بافران > بخش مرکزی > شهرستان نایین1,074366534540
روستای اشیانروستای اشیان > دهستان اشیان > بخش مرکزی > شهرستان لنجان884280434450
روستای چم نورروستای چم نور > دهستان چم کوه > بخش باغ بهادران > شهرستان لنجان1,317404647670
روستای حاجت آقاروستای حاجت آقا > دهستان زیرکوه > بخش باغ بهادران > شهرستان لنجان804249373431
روستای کچوییهروستای کچوییه > دهستان زیرکوه > بخش باغ بهادران > شهرستان لنجان2,4938101,2461,247
روستای مورکانروستای مورکان > دهستان چم رود > بخش باغ بهادران > شهرستان لنجان1,743566827916
روستای نیوان سوقروستای نیوان سوق > دهستان نیوان > بخش مرکزی > شهرستان گلپایگان915338445470
روستای سعیدآبادروستای سعیدآباد > دهستان کناررودخانه > بخش مرکزی > شهرستان گلپایگان1,629545793836
روستای شادگانروستای شادگان > دهستان جلگه > بخش مرکزی > شهرستان گلپایگان337137167170
روستای ویدوجاروستای ویدوجا > دهستان گلاب > بخش برزک > شهرستان کاشان1,346437652694
روستای ازرانروستای ازران > دهستان گلاب > بخش برزک > شهرستان کاشان1,632554799833
روستای نشلجروستای نشلج > دهستان نیاسر > بخش نیاسر > شهرستان کاشان3,0249781,5101,514
روستای علویروستای علوی > دهستان نیاسر > بخش نیاسر > شهرستان کاشان639199308331
روستای کلهروستای کله > دهستان کوه دشت > بخش نیاسر > شهرستان کاشان765274388377
روستای برز آبادروستای برز آباد > دهستان کوه دشت > بخش نیاسر > شهرستان کاشان362117175187
روستای سن سنروستای سن سن > دهستان میاندشت > بخش مرکزی > شهرستان کاشان1,690543817873
روستای آب شیرینروستای آب شیرین > دهستان میاندشت > بخش مرکزی > شهرستان کاشان941302450491
روستای جوشقان استرکروستای جوشقان استرک > دهستان کوهپایه > بخش مرکزی > شهرستان کاشان2,0356779931,042
روستای استرکروستای استرک > دهستان کوهپایه > بخش مرکزی > شهرستان کاشان1,800609912888
روستای سولارروستای سولار > دهستان منظریه > بخش مرکزی > شهرستان شهرضا409146215194
روستای ولندانروستای ولندان > دهستان منظریه > بخش مرکزی > شهرستان شهرضا23276114118
روستای قوام آبادروستای قوام آباد > دهستان منظریه > بخش مرکزی > شهرستان شهرضا1936190103
روستای زیارتگاهروستای زیارتگاه > دهستان منظریه > بخش مرکزی > شهرستان شهرضا29197140151
روستای بوانروستای بوان > دهستان منظریه > بخش مرکزی > شهرستان شهرضا139617168
روستای هونجانروستای هونجان > دهستان اسفرجان > بخش مرکزی > شهرستان شهرضا2,4328151,2131,219
روستای قلعه میرروستای قلعه میر > دهستان گلستان > بخش قهدریجان > شهرستان فلاورجان1,738539819919
روستای شرودانروستای شرودان > دهستان اشترجان > بخش مرکزی > شهرستان فلاورجان3,3591,0491,6031,756
روستای کروجروستای کروج > دهستان اشترجان > بخش مرکزی > شهرستان فلاورجان1,693564801892
روستای حسین آبادروستای حسین آباد > دهستان اشترجان > بخش مرکزی > شهرستان فلاورجان0000
روستای زفرهروستای زفره > دهستان اشترجان > بخش مرکزی > شهرستان فلاورجان4,0031,2391,9022,101
روستای مهرنجان اتراکروستای مهرنجان اتراک > دهستان اشترجان > بخش مرکزی > شهرستان فلاورجان1,272355599673
روستای جوجیلروستای جوجیل > دهستان ابریشم > بخش مرکزی > شهرستان فلاورجان6,3721,7713,1373,235
روستای هویهروستای هویه > دهستان ابریشم > بخش مرکزی > شهرستان فلاورجان2,6988961,3271,371
روستای حسین آبادروستای حسین آباد > دهستان ابریشم > بخش مرکزی > شهرستان فلاورجان2,3807481,1291,251
روستای کرسگانروستای کرسگان > دهستان ابریشم > بخش مرکزی > شهرستان فلاورجان3,8641,1461,8861,978
روستای دشتچیروستای دشتچی > دهستان ابریشم > بخش مرکزی > شهرستان فلاورجان1,9655459551,010
روستای کافشانروستای کافشان > دهستان ابریشم > بخش مرکزی > شهرستان فلاورجان1,9376069281,009
روستای بجگردروستای بجگرد > دهستان سهروفیروزان > بخش پیربکران > شهرستان فلاورجان1,481473730751
روستای پلارتروستای پلارت > دهستان گرکن شمالی > بخش پیربکران > شهرستان فلاورجان1,310418625685
روستای نهضت آبادروستای نهضت آباد > دهستان چشمه لنگان > بخش مرکزی > شهرستان فریدونشهر412133208204
روستای سیبکروستای سیبک > دهستان چشمه لنگان > بخش مرکزی > شهرستان فریدونشهر1,290385632658
روستای خویگان علیاروستای خویگان علیا > دهستان برف انبار > بخش مرکزی > شهرستان فریدونشهر1,177350589588
روستای صادقیهروستای صادقیه > دهستان برف انبار > بخش مرکزی > شهرستان فریدونشهر2016495106
روستای بیجگردروستای بیجگرد > دهستان برف انبار > بخش مرکزی > شهرستان فریدونشهر422130198224
روستای بادجانروستای بادجان > دهستان برف انبار > بخش مرکزی > شهرستان فریدونشهر26779127140
روستای خلیل آبادروستای خلیل آباد > دهستان برف انبار > بخش مرکزی > شهرستان فریدونشهر307105146161
روستای میلاگردروستای میلاگرد > دهستان برف انبار > بخش مرکزی > شهرستان فریدونشهر454137225229
روستای ده سورسفلیروستای ده سورسفلی > دهستان برف انبار > بخش مرکزی > شهرستان فریدونشهر329105162167
روستای بزمهروستای بزمه > دهستان برف انبار > بخش مرکزی > شهرستان فریدونشهر1,253363616637
روستای قوهکروستای قوهک > دهستان قره بیشه > بخش زنده رود > شهرستان فریدن178618791
روستای قفرروستای قفر > دهستان دالانکوه > بخش مرکزی > شهرستان فریدن1,063330500563
روستای مهرگردروستای مهرگرد > دهستان دره شور > بخش وردشت > شهرستان سمیرم1,020304514506
روستای فتح آبادروستای فتح آباد > دهستان وردشت > بخش وردشت > شهرستان سمیرم2,0235829661,057
روستای حسین آبادروستای حسین آباد > دهستان وردشت > بخش وردشت > شهرستان سمیرم379113190189
روستای حسین آبادروستای حسین آباد > دهستان وردشت > بخش وردشت > شهرستان سمیرم0000
روستای چشمه سردروستای چشمه سرد > دهستان وردشت > بخش وردشت > شهرستان سمیرم22077111109
روستای پیراسفنهروستای پیراسفنه > دهستان وردشت > بخش وردشت > شهرستان سمیرم105315352
روستای شهیدروستای شهید > دهستان برآفتاب > بخش دناکوه > شهرستان سمیرم664212305359
روستای پهلوشکنروستای پهلوشکن > دهستان برآفتاب > بخش دناکوه > شهرستان سمیرم464124213251
روستای گنجگانروستای گنجگان > دهستان برآفتاب > بخش دناکوه > شهرستان سمیرم379110177202
روستای رهیزروستای رهیز > دهستان برآفتاب > بخش دناکوه > شهرستان سمیرم603191284319
روستای کهنگانروستای کهنگان > دهستان پادناعلیا > بخش دناکوه > شهرستان سمیرم979300460519
روستای بیدهروستای بیده > دهستان پادناعلیا > بخش دناکوه > شهرستان سمیرم1,618439788830
روستای بارندسفلیروستای بارندسفلی > دهستان پادناعلیا > بخش دناکوه > شهرستان سمیرم514161243271
روستای قلعه قدمروستای قلعه قدم > دهستان ونک > بخش مرکزی > شهرستان سمیرم394120188206
روستای گل افشانروستای گل افشان > دهستان حنا > بخش مرکزی > شهرستان سمیرم1,236310605631
روستای چشمه خونیروستای چشمه خونی > دهستان حنا > بخش مرکزی > شهرستان سمیرم160397387
روستای گرموکروستای گرموک > دهستان حنا > بخش مرکزی > شهرستان سمیرم1,209344562647
روستای کیفته گیوه سینروستای کیفته گیوه سین > دهستان پادناوسطی > بخش پادنا > شهرستان سمیرم1,260352627633
روستای اب گرمکروستای اب گرمک > دهستان پادناسفلی > بخش پادنا > شهرستان سمیرم183579192
روستای خم پیچروستای خم پیچ > دهستان کوهسار > بخش مرکزی > شهرستان خوانسار1,414480676738
روستای رحمت آبادروستای رحمت آباد > دهستان کوهسار > بخش مرکزی > شهرستان خوانسار749310389360
روستای سنگ سفیدروستای سنگ سفید > دهستان چشمه سار > بخش مرکزی > شهرستان خوانسار15687
روستای تیدجانروستای تیدجان > دهستان چشمه سار > بخش مرکزی > شهرستان خوانسار411149210201
روستای سنگ سفیدروستای سنگ سفید > دهستان چشمه سار > بخش مرکزی > شهرستان خوانسار401135200201
روستای ویستروستای ویست > دهستان گلسار > بخش مرکزی > شهرستان خوانسار2,5148611,2211,293
روستای ارجنکروستای ارجنک > دهستان گلسار > بخش مرکزی > شهرستان خوانسار1,084365525559
روستای قلعه امیریهروستای قلعه امیریه > دهستان ماربین وسطی > بخش مرکزی > شهرستان خمینی شهر1,510469719791
روستای تیرانچیروستای تیرانچی > دهستان ماربین علیا > بخش مرکزی > شهرستان خمینی شهر3,1229531,5211,601
روستای امامزاده عبدالعزیزروستای امامزاده عبدالعزیز > دهستان امامزاده عبدالعزیز > بخش جلگه > شهرستان اصفهان2,4938161,2321,261
روستای قهیروستای قهی > دهستان امامزاده عبدالعزیز > بخش جلگه > شهرستان اصفهان855272431424
روستای هاشم آبادروستای هاشم آباد > دهستان گاوخونی > بخش بن رود > شهرستان اصفهان1,197358577620
روستای جندانروستای جندان > دهستان رودشت شرقی > بخش بن رود > شهرستان اصفهان1,9986519591,039
روستای کفرانروستای کفران > دهستان رودشت شرقی > بخش بن رود > شهرستان اصفهان2,6798871,3221,357
روستای دشتیروستای دشتی > دهستان کرارج > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان2,7258151,2851,440
روستای کرچگانروستای کرچگان > دهستان کرارج > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان883250439444
روستای اشکاوندروستای اشکاوند > دهستان کرارج > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان3,0499561,4571,592
روستای مولنجانروستای مولنجان > دهستان قهاب شمالی > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان550174278272
روستای برکانروستای برکان > دهستان براآن جنوبی > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان1,686556830856
روستای رورانروستای روران > دهستان براآن جنوبی > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان2,0836421,0201,063
روستای هرمدانروستای هرمدان > دهستان براآن جنوبی > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان776233366410
روستای زفرهروستای زفره > دهستان زفره > بخش کوهپایه > شهرستان اصفهان1,750639868882
روستای جندابهروستای جندابه > دهستان تودشک > بخش کوهپایه > شهرستان اصفهان398133190208
روستای آذرخواران(حبیب آباد)روستای آذرخواران(حبیب آباد) > دهستان جرقویه وسطی > بخش جرقویه سفلی > شهرستان اصفهان1,058370509549
روستای رحمت آبادروستای رحمت آباد > دهستان گرمسیر > بخش مرکزی > شهرستان اردستان381121189192