روستاآدرس روستاجمعیت روستاتعداد خانوارتعداد مردانتعداد زنان
روستای باغ مادیروستای باغ مادی > دهستان کرچمبوجنوبی > بخش کرچمبو > شهرستان بو یین و میاندشت105314659
روستای بلطاقروستای بلطاق > دهستان کرچمبوجنوبی > بخش کرچمبو > شهرستان بو یین و میاندشت1,462458683779
روستای ماهورکروستای ماهورک > دهستان کرچمبوجنوبی > بخش کرچمبو > شهرستان بو یین و میاندشت137486473
روستای قلعه اخلاصروستای قلعه اخلاص > دهستان کرچمبوجنوبی > بخش کرچمبو > شهرستان بو یین و میاندشت137546473
روستای دره ساریروستای دره ساری > دهستان کرچمبوجنوبی > بخش کرچمبو > شهرستان بو یین و میاندشت94333757
روستای تیرکرتروستای تیرکرت > دهستان کرچمبوجنوبی > بخش کرچمبو > شهرستان بو یین و میاندشت95334748
روستای قایم آبادروستای قایم آباد > دهستان ییلاق > بخش مرکزی > شهرستان بو یین و میاندشت773278386387
روستای مغاندرروستای مغاندر > دهستان ییلاق > بخش مرکزی > شهرستان بو یین و میاندشت71262843
روستای زرنهروستای زرنه > دهستان ییلاق > بخش مرکزی > شهرستان بو یین و میاندشت102354359
روستای حاجی فتحعلیروستای حاجی فتحعلی > دهستان ییلاق > بخش مرکزی > شهرستان بو یین و میاندشت117395562
روستای آقاگلروستای آقاگل > دهستان ییلاق > بخش مرکزی > شهرستان بو یین و میاندشت25779118139
روستای ازناولهروستای ازناوله > دهستان ییلاق > بخش مرکزی > شهرستان بو یین و میاندشت561185291270
روستای آغچهروستای آغچه > دهستان ییلاق > بخش مرکزی > شهرستان بو یین و میاندشت934311452482
روستای مهرجانروستای مهرجان > دهستان نخلستان > بخش مرکزی > شهرستان خور و بیابانک624224297327
روستای عروسان گلستانروستای عروسان گلستان > دهستان نخلستان > بخش مرکزی > شهرستان خور و بیابانک165698778
روستای خنجروستای خنج > دهستان نخلستان > بخش مرکزی > شهرستان خور و بیابانک80283842
روستای بیاضهروستای بیاضه > دهستان نخلستان > بخش مرکزی > شهرستان خور و بیابانک22187120101
روستای گرمهروستای گرمه > دهستان نخلستان > بخش مرکزی > شهرستان خور و بیابانک252100126126
روستای هفتومانروستای هفتومان > دهستان نخلستان > بخش مرکزی > شهرستان خور و بیابانک137546770
روستای حسین آبادروستای حسین آباد > دهستان نخلستان > بخش مرکزی > شهرستان خور و بیابانک63272637
روستای بازیابروستای بازیاب > دهستان نخلستان > بخش مرکزی > شهرستان خور و بیابانک72273834
روستای ایراجروستای ایراج > دهستان نخلستان > بخش مرکزی > شهرستان خور و بیابانک655234334321
روستای اردیبروستای اردیب > دهستان نخلستان > بخش مرکزی > شهرستان خور و بیابانک23885119119
روستای حسین آبادروستای حسین آباد > دهستان جندق > بخش مرکزی > شهرستان خور و بیابانک0000
روستای مصرروستای مصر > دهستان جندق > بخش مرکزی > شهرستان خور و بیابانک133397162
روستای چاه ملکروستای چاه ملک > دهستان بیابانک > بخش مرکزی > شهرستان خور و بیابانک1,797564905892
روستای قادرآبادروستای قادرآباد > دهستان بیابانک > بخش مرکزی > شهرستان خور و بیابانک75293441
روستای جعفرآبادروستای جعفرآباد > دهستان بیابانک > بخش مرکزی > شهرستان خور و بیابانک25777127130
روستای ابراهیم آبادروستای ابراهیم آباد > دهستان بیابانک > بخش مرکزی > شهرستان خور و بیابانک21772106111
روستای محسن آبادروستای محسن آباد > دهستان برخوارمرکزی > بخش مرکزی > شهرستان برخوار4,2171,3012,0682,149
روستای مرغروستای مرغ > دهستان برخوارشرقی > بخش حبیب آباد > شهرستان برخوار27295124148
روستای دنبیروستای دنبی > دهستان برخوارشرقی > بخش حبیب آباد > شهرستان برخوار117466057
روستای پروانهروستای پروانه > دهستان برخوارشرقی > بخش حبیب آباد > شهرستان برخوار2117089122
روستای قمیشلوروستای قمیشلو > دهستان همگین > بخش مرکزی > شهرستان دهاقان1,304418643661
روستای همگینروستای همگین > دهستان همگین > بخش مرکزی > شهرستان دهاقان1,171381563608
روستای دزجروستای دزج > دهستان همگین > بخش مرکزی > شهرستان دهاقان1,773500895878
روستای محمودآبادروستای محمودآباد > دهستان موسی آباد > بخش مرکزی > شهرستان دهاقان342118166176
روستای لاریچهروستای لاریچه > دهستان موسی آباد > بخش مرکزی > شهرستان دهاقان134486074
روستای کرهروستای کره > دهستان موسی آباد > بخش مرکزی > شهرستان دهاقان280104141139
روستای قمبوانروستای قمبوان > دهستان قمبوان > بخش مرکزی > شهرستان دهاقان1,623557809814
روستای جمبزهروستای جمبزه > دهستان قمبوان > بخش مرکزی > شهرستان دهاقان131466269
روستای پودهروستای پوده > دهستان قمبوان > بخش مرکزی > شهرستان دهاقان1,945641946999
روستای قههروستای قهه > دهستان قمبوان > بخش مرکزی > شهرستان دهاقان784264386398
روستای گشنیزجانروستای گشنیزجان > دهستان کبوترسرخ > بخش مرکزی > شهرستان چادگان1,982643999983
روستای قرقرروستای قرقر > دهستان کبوترسرخ > بخش مرکزی > شهرستان چادگان608199314294
روستای انالوچهروستای انالوچه > دهستان کبوترسرخ > بخش مرکزی > شهرستان چادگان1,620566795825
روستای علی عربروستای علی عرب > دهستان کبوترسرخ > بخش مرکزی > شهرستان چادگان1,248349605643
روستای ده کلبعلیروستای ده کلبعلی > دهستان کبوترسرخ > بخش مرکزی > شهرستان چادگان25196129122
روستای منصوریهروستای منصوریه > دهستان کبوترسرخ > بخش مرکزی > شهرستان چادگان87274641
روستای معروف آبادروستای معروف آباد > دهستان کبوترسرخ > بخش مرکزی > شهرستان چادگان485154247238
روستای آبادچیروستای آبادچی > دهستان کبوترسرخ > بخش مرکزی > شهرستان چادگان22574110115
روستای درکانروستای درکان > دهستان کبوترسرخ > بخش مرکزی > شهرستان چادگان89294148
روستای حجت آبادروستای حجت آباد > دهستان کبوترسرخ > بخش مرکزی > شهرستان چادگان891289429462
روستای علی آبادروستای علی آباد > دهستان کاوه آهنگر > بخش مرکزی > شهرستان چادگان1,317387623694
روستای کمیتکروستای کمیتک > دهستان کاوه آهنگر > بخش مرکزی > شهرستان چادگان865246416449
روستای مشهدکاوهروستای مشهدکاوه > دهستان کاوه آهنگر > بخش مرکزی > شهرستان چادگان2,9759101,4311,544
روستای گل سفیددولت آبادروستای گل سفیددولت آباد > دهستان چنارودجنوبی > بخش چنارود > شهرستان چادگان89254841
روستای سرچشمه کوگانکروستای سرچشمه کوگانک > دهستان چنارودجنوبی > بخش چنارود > شهرستان چادگان80213941
روستای ده بادعلیاروستای ده بادعلیا > دهستان چنارودجنوبی > بخش چنارود > شهرستان چادگان135366669
روستای علی آباد(خرسانک سفلی)روستای علی آباد(خرسانک سفلی) > دهستان چنارودجنوبی > بخش چنارود > شهرستان چادگان97234849
روستای حرمانکروستای حرمانک > دهستان چنارودجنوبی > بخش چنارود > شهرستان چادگان110334466
روستای کلیچهروستای کلیچه > دهستان چنارودجنوبی > بخش چنارود > شهرستان چادگان169548683
روستای ده بادسفلیروستای ده بادسفلی > دهستان چنارودجنوبی > بخش چنارود > شهرستان چادگان145407471
روستای اورگانروستای اورگان > دهستان چنارودجنوبی > بخش چنارود > شهرستان چادگان651195302349
روستای خمیرانروستای خمیران > دهستان ورپشت > بخش مرکزی > شهرستان تیران وکرون677207327350
روستای خرمنانروستای خرمنان > دهستان ورپشت > بخش مرکزی > شهرستان تیران وکرون1,884588914970
روستای خیرآبادروستای خیرآباد > دهستان ورپشت > بخش مرکزی > شهرستان تیران وکرون919289453466
روستای هومانروستای هومان > دهستان ورپشت > بخش مرکزی > شهرستان تیران وکرون1,536483748788
روستای جعفرآبادروستای جعفرآباد > دهستان ورپشت > بخش مرکزی > شهرستان تیران وکرون758255374384
روستای ورپشتروستای ورپشت > دهستان ورپشت > بخش مرکزی > شهرستان تیران وکرون2,7599451,3621,397
روستای تندرانروستای تندران > دهستان ورپشت > بخش مرکزی > شهرستان تیران وکرون1,208411584624
روستای فضل آبادروستای فضل آباد > دهستان رضوانیه > بخش مرکزی > شهرستان تیران وکرون146567472
روستای قلعه موسی خانروستای قلعه موسی خان > دهستان رضوانیه > بخش مرکزی > شهرستان تیران وکرون101335051
روستای الله آبادروستای الله آباد > دهستان رضوانیه > بخش مرکزی > شهرستان تیران وکرون73254231
روستای آب پونهروستای آب پونه > دهستان رضوانیه > بخش مرکزی > شهرستان تیران وکرون785247389396
روستای قره تپهروستای قره تپه > دهستان رضوانیه > بخش مرکزی > شهرستان تیران وکرون137446671
روستای عزیزآبادروستای عزیزآباد > دهستان رضوانیه > بخش مرکزی > شهرستان تیران وکرون498169253245
روستای رحمت آبادروستای رحمت آباد > دهستان رضوانیه > بخش مرکزی > شهرستان تیران وکرون91294249
روستای جعفرآبادروستای جعفرآباد > دهستان رضوانیه > بخش مرکزی > شهرستان تیران وکرون0000
روستای جاجاروستای جاجا > دهستان رضوانیه > بخش مرکزی > شهرستان تیران وکرون22075119101
روستای گنهرانروستای گنهران > دهستان کرون علیا > بخش کرون > شهرستان تیران وکرون752246365387
روستای دره بیدروستای دره بید > دهستان کرون علیا > بخش کرون > شهرستان تیران وکرون1,312378628684
روستای تقی آبادروستای تقی آباد > دهستان کرون علیا > بخش کرون > شهرستان تیران وکرون146536977
روستای دولت آبادروستای دولت آباد > دهستان کرون علیا > بخش کرون > شهرستان تیران وکرون1,772540849923
روستای دوتوروستای دوتو > دهستان کرون علیا > بخش کرون > شهرستان تیران وکرون670212321349
روستای چشمه احمدرضاروستای چشمه احمدرضا > دهستان کرون علیا > بخش کرون > شهرستان تیران وکرون379136185194
روستای قلعه ناظرروستای قلعه ناظر > دهستان کرون علیا > بخش کرون > شهرستان تیران وکرون1,289403612677
روستای کردسفلیروستای کردسفلی > دهستان کرون علیا > بخش کرون > شهرستان تیران وکرون685229326359
روستای الورروستای الور > دهستان کرون علیا > بخش کرون > شهرستان تیران وکرون591182280311
روستای نسیم آبادروستای نسیم آباد > دهستان کرون سفلی > بخش کرون > شهرستان تیران وکرون878257449429
روستای سورانروستای سوران > دهستان کرون سفلی > بخش کرون > شهرستان تیران وکرون844252412432
روستای قهریزجانروستای قهریزجان > دهستان کرون سفلی > بخش کرون > شهرستان تیران وکرون1,976632986990
روستای گلابروستای گلاب > دهستان کرون سفلی > بخش کرون > شهرستان تیران وکرون335101163172
روستای آبگرمروستای آبگرم > دهستان کرون سفلی > بخش کرون > شهرستان تیران وکرون587196279308
روستای حسین آبادروستای حسین آباد > دهستان کرون سفلی > بخش کرون > شهرستان تیران وکرون1,384425682702
روستای بودانروستای بودان > دهستان کرون سفلی > بخش کرون > شهرستان تیران وکرون1,488466737751
روستای قاسم آبادروستای قاسم آباد > دهستان کرون سفلی > بخش کرون > شهرستان تیران وکرون1,010295499511
روستای مبارکهروستای مبارکه > دهستان کرون سفلی > بخش کرون > شهرستان تیران وکرون1,794530876918
روستای افجانروستای افجان > دهستان کرون سفلی > بخش کرون > شهرستان تیران وکرون1,491483716775
روستای مهدی آبادروستای مهدی آباد > دهستان کرون سفلی > بخش کرون > شهرستان تیران وکرون1,084356529555
روستای میرآبادروستای میرآباد > دهستان کرون سفلی > بخش کرون > شهرستان تیران وکرون2,7588381,3261,432
روستای محمدیهروستای محمدیه > دهستان کرون سفلی > بخش کرون > شهرستان تیران وکرون1,351420664687
روستای علی اباد کویرروستای علی اباد کویر > دهستان سفیددشت > بخش مرکزی > شهرستان آران وبیدگل1,375412690685
روستای یزدلروستای یزدل > دهستان سفیددشت > بخش مرکزی > شهرستان آران وبیدگل2,3917761,1601,231
روستای حسین آبادروستای حسین آباد > دهستان کویر > بخش کویرات > شهرستان آران وبیدگل1,743571832911
روستای قاسم آبادروستای قاسم آباد > دهستان کویر > بخش کویرات > شهرستان آران وبیدگل590199286304
روستای یزدلانروستای یزدلان > دهستان کویر > بخش کویرات > شهرستان آران وبیدگل26583129136
روستای کاغذیروستای کاغذی > دهستان کویر > بخش کویرات > شهرستان آران وبیدگل1,708534821887
روستای فخرهروستای فخره > دهستان کویرات > بخش کویرات > شهرستان آران وبیدگل490143232258
روستای ریجنروستای ریجن > دهستان کویرات > بخش کویرات > شهرستان آران وبیدگل684222321363
روستای ده سرخروستای ده سرخ > دهستان نورآباد > بخش گرکن جنوبی > شهرستان مبارکه3,7131,1141,7711,942
روستای اسدآبادروستای اسدآباد > دهستان نورآباد > بخش گرکن جنوبی > شهرستان مبارکه498160249249
روستای میرآبادروستای میرآباد > دهستان نورآباد > بخش گرکن جنوبی > شهرستان مبارکه29383134159
روستای بروزادروستای بروزاد > دهستان نورآباد > بخش گرکن جنوبی > شهرستان مبارکه694222331363
روستای اکبرآبادروستای اکبرآباد > دهستان نورآباد > بخش گرکن جنوبی > شهرستان مبارکه25291133119
روستای اراضیروستای اراضی > دهستان نورآباد > بخش گرکن جنوبی > شهرستان مبارکه1,707525813894
روستای جوهرستانروستای جوهرستان > دهستان نورآباد > بخش گرکن جنوبی > شهرستان مبارکه938278457481
روستای باغ ملکروستای باغ ملک > دهستان نورآباد > بخش گرکن جنوبی > شهرستان مبارکه1,901623922979
روستای کوشکیچهروستای کوشکیچه > دهستان گرکن > بخش گرکن جنوبی > شهرستان مبارکه1,116368548568
روستای فخرآبادروستای فخرآباد > دهستان گرکن > بخش گرکن جنوبی > شهرستان مبارکه1,862591919943
روستای احمدآبادروستای احمدآباد > دهستان گرکن > بخش گرکن جنوبی > شهرستان مبارکه1,405424668737
روستای جوشانروستای جوشان > دهستان گرکن > بخش گرکن جنوبی > شهرستان مبارکه548172260288
روستای زودانروستای زودان > دهستان گرکن > بخش گرکن جنوبی > شهرستان مبارکه1,289373618671
روستای هراتمهروستای هراتمه > دهستان گرکن > بخش گرکن جنوبی > شهرستان مبارکه1,033344517516
روستای بارچانروستای بارچان > دهستان گرکن > بخش گرکن جنوبی > شهرستان مبارکه722210359363
روستای سورچه بالاروستای سورچه بالا > دهستان کرکوند > بخش مرکزی > شهرستان مبارکه26693131135
روستای مزرعه چهروستای مزرعه چه > دهستان دیزیچه > بخش مرکزی > شهرستان مبارکه367117167200
روستای بداغ آبادروستای بداغ آباد > دهستان دیزیچه > بخش مرکزی > شهرستان مبارکه866295430436
روستای لاوروستای لاو > دهستان طالخونچه > بخش مرکزی > شهرستان مبارکه22272104118
روستای قلعه سفیدروستای قلعه سفید > دهستان طالخونچه > بخش مرکزی > شهرستان مبارکه1976692105
روستای حوض ماهیروستای حوض ماهی > دهستان طالخونچه > بخش مرکزی > شهرستان مبارکه462133209253
روستای ابروروستای ابرو > دهستان طالخونچه > بخش مرکزی > شهرستان مبارکه34499164180
روستای کلهرودروستای کلهرود > دهستان مورچه خورت > بخش مرکزی > شهرستان شاهین شهرومیمه215111104111
روستای سهروستای سه > دهستان مورچه خورت > بخش مرکزی > شهرستان شاهین شهرومیمه295127143152
روستای دهلرروستای دهلر > دهستان مورچه خورت > بخش مرکزی > شهرستان شاهین شهرومیمه56302531
روستای بیدشکروستای بیدشک > دهستان مورچه خورت > بخش مرکزی > شهرستان شاهین شهرومیمه62303329
روستای باغ میرانروستای باغ میران > دهستان مورچه خورت > بخش مرکزی > شهرستان شاهین شهرومیمه73363934
روستای مورچه خورتروستای مورچه خورت > دهستان مورچه خورت > بخش مرکزی > شهرستان شاهین شهرومیمه1,369394669700
روستای جهادآبادروستای جهادآباد > دهستان برخوارغربی > بخش مرکزی > شهرستان شاهین شهرومیمه1,347415646701
روستای اذانروستای اذان > دهستان ونداده > بخش میمه > شهرستان شاهین شهرومیمه3,1021,0141,5131,589
روستای زیادآبادروستای زیادآباد > دهستان ونداده > بخش میمه > شهرستان شاهین شهرومیمه1,826578911915
روستای وندادهروستای ونداده > دهستان ونداده > بخش میمه > شهرستان شاهین شهرومیمه1,354472690664
روستای موتهروستای موته > دهستان زرکان > بخش میمه > شهرستان شاهین شهرومیمه898289418480
روستای لوشابروستای لوشاب > دهستان زرکان > بخش میمه > شهرستان شاهین شهرومیمه305115156149
روستای حسن رباط پایینروستای حسن رباط پایین > دهستان زرکان > بخش میمه > شهرستان شاهین شهرومیمه1,700563845855
روستای متین آبادروستای متین آباد > دهستان خالدآباد > بخش امام زاده > شهرستان نطنز654199326328
روستای فمیروستای فمی > دهستان خالدآباد > بخش امام زاده > شهرستان نطنز1,142332538604
روستای ده آبادروستای ده آباد > دهستان خالدآباد > بخش امام زاده > شهرستان نطنز1,538517765773
روستای عباس آبادروستای عباس آباد > دهستان امامزاده آقاعلی عباس > بخش امام زاده > شهرستان نطنز23379116117
روستای اریسمانروستای اریسمان > دهستان امامزاده آقاعلی عباس > بخش امام زاده > شهرستان نطنز2,0186909731,045
روستای طامهروستای طامه > دهستان کرکس > بخش مرکزی > شهرستان نطنز454183232222
روستای خفرروستای خفر > دهستان کرکس > بخش مرکزی > شهرستان نطنز170758783
روستای جاریانروستای جاریان > دهستان کرکس > بخش مرکزی > شهرستان نطنز98605147
روستای اورهروستای اوره > دهستان کرکس > بخش مرکزی > شهرستان نطنز374123152222
روستای ویشتهروستای ویشته > دهستان کرکس > بخش مرکزی > شهرستان نطنز109465554
روستای نسرانروستای نسران > دهستان کرکس > بخش مرکزی > شهرستان نطنز2008886114
روستای میلآجردروستای میلآجرد > دهستان کرکس > بخش مرکزی > شهرستان نطنز183678598
روستای دستجردروستای دستجرد > دهستان کرکس > بخش مرکزی > شهرستان نطنز68373335
روستای جزنروستای جزن > دهستان کرکس > بخش مرکزی > شهرستان نطنز79423643
روستای ابیازنروستای ابیازن > دهستان کرکس > بخش مرکزی > شهرستان نطنز43222023
روستای ورگورانروستای ورگوران > دهستان طرق رود > بخش مرکزی > شهرستان نطنز1986710197
روستای طارروستای طار > دهستان طرق رود > بخش مرکزی > شهرستان نطنز143597172
روستای نیهروستای نیه > دهستان طرق رود > بخش مرکزی > شهرستان نطنز299113151148
روستای مزدهروستای مزده > دهستان طرق رود > بخش مرکزی > شهرستان نطنز161827685
روستای علی آبادروستای علی آباد > دهستان حسین آباد > بخش مهردشت > شهرستان نجف آباد27085133137
روستای خوندابروستای خونداب > دهستان حسین آباد > بخش مهردشت > شهرستان نجف آباد1,073340519554
روستای هسنیجهروستای هسنیجه > دهستان حسین آباد > بخش مهردشت > شهرستان نجف آباد23979126113
روستای حسین آبادروستای حسین آباد > دهستان حسین آباد > بخش مهردشت > شهرستان نجف آباد3,0879311,4741,613
روستای اشنروستای اشن > دهستان اشن > بخش مهردشت > شهرستان نجف آباد2,7488761,2971,451
روستای گلدرهروستای گلدره > دهستان اشن > بخش مهردشت > شهرستان نجف آباد1,128355529599
روستای دمابروستای دماب > دهستان اشن > بخش مهردشت > شهرستان نجف آباد521197245276
روستای خیرآبادروستای خیرآباد > دهستان اشن > بخش مهردشت > شهرستان نجف آباد486180245241
روستای نهضت آبادروستای نهضت آباد > دهستان صادقیه > بخش مرکزی > شهرستان نجف آباد3,8141,1861,8451,969
روستای همت آبادروستای همت آباد > دهستان صادقیه > بخش مرکزی > شهرستان نجف آباد34481194150
روستای حاجی آبادروستای حاجی آباد > دهستان صادقیه > بخش مرکزی > شهرستان نجف آباد3,4481,0601,6741,774
روستای جلال آبادروستای جلال آباد > دهستان صادقیه > بخش مرکزی > شهرستان نجف آباد0000
روستای جلال آبادروستای جلال آباد > دهستان صادقیه > بخش مرکزی > شهرستان نجف آباد4,0561,2232,0012,055
روستای فیلورروستای فیلور > دهستان جوزدان > بخش مرکزی > شهرستان نجف آباد1,012294495517
روستای رحمت آبادروستای رحمت آباد > دهستان جوزدان > بخش مرکزی > شهرستان نجف آباد2,1536211,0411,112
روستای سهیلروستای سهیل > دهستان بافران > بخش مرکزی > شهرستان نایین119486257
روستای سپروروستای سپرو > دهستان بافران > بخش مرکزی > شهرستان نایین88515434
روستای هندوچوبروستای هندوچوب > دهستان بافران > بخش مرکزی > شهرستان نایین65313728
روستای مزرعه امامروستای مزرعه امام > دهستان بافران > بخش مرکزی > شهرستان نایین1,074366534540
روستای چوپانانروستای چوپانان > دهستان چوپانان > بخش انارک > شهرستان نایین1,826613935891
روستای سیبهروستای سیبه > دهستان اشیان > بخش مرکزی > شهرستان لنجان95294946
روستای کاریزروستای کاریز > دهستان اشیان > بخش مرکزی > شهرستان لنجان31495157157
روستای صادق آبادروستای صادق آباد > دهستان اشیان > بخش مرکزی > شهرستان لنجان72243339
روستای مبارک آبادروستای مبارک آباد > دهستان اشیان > بخش مرکزی > شهرستان لنجان950279470480
روستای اشیانروستای اشیان > دهستان اشیان > بخش مرکزی > شهرستان لنجان884280434450
روستای چم طاقروستای چم طاق > دهستان چم کوه > بخش باغ بهادران > شهرستان لنجان1,017327517500
روستای چم نورروستای چم نور > دهستان چم کوه > بخش باغ بهادران > شهرستان لنجان1,317404647670
روستای جعفرآبادروستای جعفرآباد > دهستان چم کوه > بخش باغ بهادران > شهرستان لنجان0000
روستای چم یوسفعلیروستای چم یوسفعلی > دهستان چم کوه > بخش باغ بهادران > شهرستان لنجان1,526434704822
روستای چم حیدرروستای چم حیدر > دهستان چم کوه > بخش باغ بهادران > شهرستان لنجان468150240228
روستای چم کهریزروستای چم کهریز > دهستان چم کوه > بخش باغ بهادران > شهرستان لنجان27984138141
روستای چم علیشاهروستای چم علیشاه > دهستان چم کوه > بخش باغ بهادران > شهرستان لنجان353116191162
روستای جعفرآبادروستای جعفرآباد > دهستان چم کوه > بخش باغ بهادران > شهرستان لنجان22166109112
روستای پرکستانروستای پرکستان > دهستان چم کوه > بخش باغ بهادران > شهرستان لنجان76274036
روستای قلعه آقاروستای قلعه آقا > دهستان زیرکوه > بخش باغ بهادران > شهرستان لنجان419132216203
روستای رکن آبادروستای رکن آباد > دهستان زیرکوه > بخش باغ بهادران > شهرستان لنجان697220353344
روستای لای بیدروستای لای بید > دهستان زیرکوه > بخش باغ بهادران > شهرستان لنجان673204324349
روستای حاجت آقاروستای حاجت آقا > دهستان زیرکوه > بخش باغ بهادران > شهرستان لنجان804249373431
روستای هاردنگروستای هاردنگ > دهستان زیرکوه > بخش باغ بهادران > شهرستان لنجان1,597497765832
روستای کچوییهروستای کچوییه > دهستان زیرکوه > بخش باغ بهادران > شهرستان لنجان2,4938101,2461,247
روستای شورجهروستای شورجه > دهستان زیرکوه > بخش باغ بهادران > شهرستان لنجان70242941
روستای زمان آبادروستای زمان آباد > دهستان زیرکوه > بخش باغ بهادران > شهرستان لنجان1,000268475525
روستای چم آسمانروستای چم آسمان > دهستان زیرکوه > بخش باغ بهادران > شهرستان لنجان110334466
روستای صادق آبادروستای صادق آباد > دهستان چم رود > بخش باغ بهادران > شهرستان لنجان194669896
روستای خشوییهروستای خشوییه > دهستان چم رود > بخش باغ بهادران > شهرستان لنجان135506669
روستای حاجی الوانروستای حاجی الوان > دهستان چم رود > بخش باغ بهادران > شهرستان لنجان169578089
روستای سعیدآبادروستای سعیدآباد > دهستان چم رود > بخش باغ بهادران > شهرستان لنجان299103151148
روستای دورکروستای دورک > دهستان چم رود > بخش باغ بهادران > شهرستان لنجان173579281
روستای برنجگانروستای برنجگان > دهستان چم رود > بخش باغ بهادران > شهرستان لنجان878270429449
روستای کرچگانروستای کرچگان > دهستان چم رود > بخش باغ بهادران > شهرستان لنجان2,3137321,1511,162
روستای کته شورروستای کته شور > دهستان چم رود > بخش باغ بهادران > شهرستان لنجان437128201236
روستای مورکانروستای مورکان > دهستان چم رود > بخش باغ بهادران > شهرستان لنجان1,743566827916
روستای همامروستای همام > دهستان چم رود > بخش باغ بهادران > شهرستان لنجان124456658
روستای رحمت آبادروستای رحمت آباد > دهستان چم رود > بخش باغ بهادران > شهرستان لنجان760225371389
روستای چم پیرروستای چم پیر > دهستان چم رود > بخش باغ بهادران > شهرستان لنجان131446566
روستای نیوان نارروستای نیوان نار > دهستان نیوان > بخش مرکزی > شهرستان گلپایگان1,010367489521
روستای سعیدآبادروستای سعیدآباد > دهستان کناررودخانه > بخش مرکزی > شهرستان گلپایگان1,629545793836
روستای رباط ابوالقاسمروستای رباط ابوالقاسم > دهستان کناررودخانه > بخش مرکزی > شهرستان گلپایگان159597485
روستای قالقانروستای قالقان > دهستان کناررودخانه > بخش مرکزی > شهرستان گلپایگان168657890
روستای ملازجانروستای ملازجان > دهستان کناررودخانه > بخش مرکزی > شهرستان گلپایگان155668471
روستای فرج آبادروستای فرج آباد > دهستان کناررودخانه > بخش مرکزی > شهرستان گلپایگان25380124129
روستای دیزجانروستای دیزجان > دهستان کناررودخانه > بخش مرکزی > شهرستان گلپایگان43212419
روستای اسفآجردروستای اسفآجرد > دهستان کناررودخانه > بخش مرکزی > شهرستان گلپایگان138526573
روستای مزرعهروستای مزرعه > دهستان کناررودخانه > بخش مرکزی > شهرستان گلپایگان21188103108
روستای فقستانروستای فقستان > دهستان کناررودخانه > بخش مرکزی > شهرستان گلپایگان155617778
روستای رباط محمودروستای رباط محمود > دهستان کناررودخانه > بخش مرکزی > شهرستان گلپایگان164648678
روستای درب امامزاده ابراهیمروستای درب امامزاده ابراهیم > دهستان کناررودخانه > بخش مرکزی > شهرستان گلپایگان728251365363
روستای غرقهروستای غرقه > دهستان کناررودخانه > بخش مرکزی > شهرستان گلپایگان98415048
روستای ضامن آبادروستای ضامن آباد > دهستان کناررودخانه > بخش مرکزی > شهرستان گلپایگان125526164
روستای رباط سرخروستای رباط سرخ > دهستان کناررودخانه > بخش مرکزی > شهرستان گلپایگان1,910606936974
روستای رباط قالقانروستای رباط قالقان > دهستان کناررودخانه > بخش مرکزی > شهرستان گلپایگان56273026
روستای هندهروستای هنده > دهستان کناررودخانه > بخش مرکزی > شهرستان گلپایگان394143196198
روستای هرستانه علیاروستای هرستانه علیا > دهستان کناررودخانه > بخش مرکزی > شهرستان گلپایگان52222527
روستای ماکولهروستای ماکوله > دهستان کناررودخانه > بخش مرکزی > شهرستان گلپایگان78273840
روستای قرغنروستای قرغن > دهستان کناررودخانه > بخش مرکزی > شهرستان گلپایگان159568475
روستای عباس آبادروستای عباس آباد > دهستان کناررودخانه > بخش مرکزی > شهرستان گلپایگان56232630
روستای ویدوجاروستای ویدوجا > دهستان گلاب > بخش برزک > شهرستان کاشان1,346437652694
روستای ازوارروستای ازوار > دهستان گلاب > بخش برزک > شهرستان کاشان1,553488758795
روستای ورکانروستای ورکان > دهستان گلاب > بخش برزک > شهرستان کاشان796309384412
روستای ارنجنروستای ارنجن > دهستان گلاب > بخش برزک > شهرستان کاشان27791141136
روستای تجرهروستای تجره > دهستان گلاب > بخش برزک > شهرستان کاشان429147217212
روستای پنداسروستای پنداس > دهستان گلاب > بخش برزک > شهرستان کاشان24896126122
روستای ازرانروستای ازران > دهستان گلاب > بخش برزک > شهرستان کاشان1,632554799833
روستای ویدوجروستای ویدوج > دهستان گلاب > بخش برزک > شهرستان کاشان1,638546816822
روستای مرقروستای مرق > دهستان باباافضل > بخش برزک > شهرستان کاشان1,646556804842
روستای نشلجروستای نشلج > دهستان نیاسر > بخش نیاسر > شهرستان کاشان3,0249781,5101,514
روستای اسحق آبادروستای اسحق آباد > دهستان نیاسر > بخش نیاسر > شهرستان کاشان23485117117
روستای غیاث آبادروستای غیاث آباد > دهستان نیاسر > بخش نیاسر > شهرستان کاشان365129180185
روستای دولت آبادروستای دولت آباد > دهستان نیاسر > بخش نیاسر > شهرستان کاشان92304052
روستای حسنارودروستای حسنارود > دهستان نیاسر > بخش نیاسر > شهرستان کاشان560189284276
روستای چنارروستای چنار > دهستان نیاسر > بخش نیاسر > شهرستان کاشان171517992
روستای علی آبادروستای علی آباد > دهستان نیاسر > بخش نیاسر > شهرستان کاشان167627295
روستای علویروستای علوی > دهستان نیاسر > بخش نیاسر > شهرستان کاشان639199308331
روستای طاهرآبادروستای طاهرآباد > دهستان میاندشت > بخش مرکزی > شهرستان کاشان2,6741,0831,2651,409
روستای خزاقروستای خزاق > دهستان میاندشت > بخش مرکزی > شهرستان کاشان1,315417647668
روستای سن سنروستای سن سن > دهستان میاندشت > بخش مرکزی > شهرستان کاشان1,690543817873
روستای آب شیرینروستای آب شیرین > دهستان میاندشت > بخش مرکزی > شهرستان کاشان941302450491
روستای فتح آبادجوشقانروستای فتح آبادجوشقان > دهستان کوهپایه > بخش مرکزی > شهرستان کاشان109364663
روستای جوشقان استرکروستای جوشقان استرک > دهستان کوهپایه > بخش مرکزی > شهرستان کاشان2,0356779931,042
روستای استرکروستای استرک > دهستان کوهپایه > بخش مرکزی > شهرستان کاشان1,800609912888
روستای درهروستای دره > دهستان کوهپایه > بخش مرکزی > شهرستان کاشان492166233259
روستای بارونقروستای بارونق > دهستان کوهپایه > بخش مرکزی > شهرستان کاشان131496467
روستای دشت لتحرروستای دشت لتحر > دهستان کوهپایه > بخش مرکزی > شهرستان کاشان159517386
روستای یزدآبادروستای یزدآباد > دهستان کوهپایه > بخش مرکزی > شهرستان کاشان24873122126
روستای خنبروستای خنب > دهستان کوهپایه > بخش مرکزی > شهرستان کاشان31497160154
روستای جزهروستای جزه > دهستان کوهپایه > بخش مرکزی > شهرستان کاشان368111177191
روستای مسلم آبادروستای مسلم آباد > دهستان قهرود > بخش قمصر > شهرستان کاشان106385254
روستای قهرودروستای قهرود > دهستان قهرود > بخش قمصر > شهرستان کاشان1,074371526548
روستای قزاآنروستای قزاآن > دهستان قهرود > بخش قمصر > شهرستان کاشان729281355374
روستای حسین آبادروستای حسین آباد > دهستان قهرود > بخش قمصر > شهرستان کاشان111365556
روستای جوینانروستای جوینان > دهستان قهرود > بخش قمصر > شهرستان کاشان406144191215
روستای یحیی آبادروستای یحیی آباد > دهستان کهرویه > بخش مرکزی > شهرستان شهرضا70263436
روستای هوکروستای هوک > دهستان کهرویه > بخش مرکزی > شهرستان شهرضا144377371
روستای کهرویهروستای کهرویه > دهستان کهرویه > بخش مرکزی > شهرستان شهرضا1,629579797832
روستای وشارهروستای وشاره > دهستان منظریه > بخش مرکزی > شهرستان شهرضا485159235250
روستای میرآبادروستای میرآباد > دهستان منظریه > بخش مرکزی > شهرستان شهرضا113425657
روستای مقصودبیکروستای مقصودبیک > دهستان منظریه > بخش مرکزی > شهرستان شهرضا66233630
روستای مسینهروستای مسینه > دهستان منظریه > بخش مرکزی > شهرستان شهرضا151497378
روستای سولارروستای سولار > دهستان منظریه > بخش مرکزی > شهرستان شهرضا409146215194
روستای دهکروستای دهک > دهستان منظریه > بخش مرکزی > شهرستان شهرضا115485659
روستای باغ سرخروستای باغ سرخ > دهستان منظریه > بخش مرکزی > شهرستان شهرضا63263429
روستای ولندانروستای ولندان > دهستان منظریه > بخش مرکزی > شهرستان شهرضا23276114118
روستای مارانروستای ماران > دهستان منظریه > بخش مرکزی > شهرستان شهرضا89374445
روستای قوام آبادروستای قوام آباد > دهستان منظریه > بخش مرکزی > شهرستان شهرضا1936190103
روستای زیارتگاهروستای زیارتگاه > دهستان منظریه > بخش مرکزی > شهرستان شهرضا29197140151
روستای بوانروستای بوان > دهستان منظریه > بخش مرکزی > شهرستان شهرضا139617168
روستای قصرچمروستای قصرچم > دهستان منظریه > بخش مرکزی > شهرستان شهرضا1,822515854968
روستای امین آبادروستای امین آباد > دهستان دشت > بخش مرکزی > شهرستان شهرضا0000
روستای اسفهروستای اسفه > دهستان دشت > بخش مرکزی > شهرستان شهرضا2027498104
روستای مهیارروستای مهیار > دهستان دشت > بخش مرکزی > شهرستان شهرضا1,134334563571
روستای امامزاده علی اکبرروستای امامزاده علی اکبر > دهستان دشت > بخش مرکزی > شهرستان شهرضا738256381357
روستای امین آبادروستای امین آباد > دهستان اسفرجان > بخش مرکزی > شهرستان شهرضا983309481502
روستای هونجانروستای هونجان > دهستان اسفرجان > بخش مرکزی > شهرستان شهرضا2,4328151,2131,219
روستای اسفرجانروستای اسفرجان > دهستان اسفرجان > بخش مرکزی > شهرستان شهرضا1,904674942962
روستای اسفهرانروستای اسفهران > دهستان گلستان > بخش قهدریجان > شهرستان فلاورجان1,171367560611
روستای قلعه میرروستای قلعه میر > دهستان گلستان > بخش قهدریجان > شهرستان فلاورجان1,738539819919
روستای کارویهروستای کارویه > دهستان گلستان > بخش قهدریجان > شهرستان فلاورجان1,031324488543
روستای شرودانروستای شرودان > دهستان اشترجان > بخش مرکزی > شهرستان فلاورجان3,3591,0491,6031,756
روستای کروجروستای کروج > دهستان اشترجان > بخش مرکزی > شهرستان فلاورجان1,693564801892
روستای دشتلوروستای دشتلو > دهستان اشترجان > بخش مرکزی > شهرستان فلاورجان863277413450
روستای خیرآبادروستای خیرآباد > دهستان اشترجان > بخش مرکزی > شهرستان فلاورجان819280404415
روستای حسین آبادروستای حسین آباد > دهستان اشترجان > بخش مرکزی > شهرستان فلاورجان0000
روستای بندارتروستای بندارت > دهستان اشترجان > بخش مرکزی > شهرستان فلاورجان1,401419668733
روستای زفرهروستای زفره > دهستان اشترجان > بخش مرکزی > شهرستان فلاورجان4,0031,2391,9022,101
روستای مهرنجان اتراکروستای مهرنجان اتراک > دهستان اشترجان > بخش مرکزی > شهرستان فلاورجان1,272355599673
روستای مهرنجان ارامنهروستای مهرنجان ارامنه > دهستان اشترجان > بخش مرکزی > شهرستان فلاورجان23177108123
روستای دارافشانروستای دارافشان > دهستان اشترجان > بخش مرکزی > شهرستان فلاورجان1,037321495542
روستای کاویان(گاونان)روستای کاویان(گاونان) > دهستان اشترجان > بخش مرکزی > شهرستان فلاورجان1,550526843707
روستای محمدیهروستای محمدیه > دهستان اشترجان > بخش مرکزی > شهرستان فلاورجان1,247411591656
روستای جیلابروستای جیلاب > دهستان اشترجان > بخش مرکزی > شهرستان فلاورجان392109179213
روستای جوجیلروستای جوجیل > دهستان ابریشم > بخش مرکزی > شهرستان فلاورجان6,3721,7713,1373,235
روستای هویهروستای هویه > دهستان ابریشم > بخش مرکزی > شهرستان فلاورجان2,6988961,3271,371
روستای حسین آبادروستای حسین آباد > دهستان ابریشم > بخش مرکزی > شهرستان فلاورجان2,3807481,1291,251
روستای جولرستانروستای جولرستان > دهستان ابریشم > بخش مرکزی > شهرستان فلاورجان3,1869971,5701,616
روستای ریاخونروستای ریاخون > دهستان ابریشم > بخش مرکزی > شهرستان فلاورجان1,496459678818
روستای موسیانروستای موسیان > دهستان ابریشم > بخش مرکزی > شهرستان فلاورجان1,596468785811
روستای کرسگانروستای کرسگان > دهستان ابریشم > بخش مرکزی > شهرستان فلاورجان3,8641,1461,8861,978
روستای دشتچیروستای دشتچی > دهستان ابریشم > بخش مرکزی > شهرستان فلاورجان1,9655459551,010
روستای کافشانروستای کافشان > دهستان ابریشم > بخش مرکزی > شهرستان فلاورجان1,9376069281,009
روستای گلگونروستای گلگون > دهستان سهروفیروزان > بخش پیربکران > شهرستان فلاورجان28495141143
روستای طادروستای طاد > دهستان سهروفیروزان > بخش پیربکران > شهرستان فلاورجان3,7401,1711,8541,886
روستای نرگانروستای نرگان > دهستان سهروفیروزان > بخش پیربکران > شهرستان فلاورجان1,348419630718
روستای فیلرگانروستای فیلرگان > دهستان سهروفیروزان > بخش پیربکران > شهرستان فلاورجان518158227291
روستای چم رودروستای چم رود > دهستان سهروفیروزان > بخش پیربکران > شهرستان فلاورجان624208300324
روستای اردال و صفی آبادروستای اردال و صفی آباد > دهستان سهروفیروزان > بخش پیربکران > شهرستان فلاورجان691224337354
روستای شاه شمس الدینروستای شاه شمس الدین > دهستان سهروفیروزان > بخش پیربکران > شهرستان فلاورجان111315358
روستای بجگردروستای بجگرد > دهستان سهروفیروزان > بخش پیربکران > شهرستان فلاورجان1,481473730751
روستای ونهرروستای ونهر > دهستان سهروفیروزان > بخش پیربکران > شهرستان فلاورجان971307464507
روستای وزیرآبادروستای وزیرآباد > دهستان گرکن شمالی > بخش پیربکران > شهرستان فلاورجان1976287110
روستای قلعه سرخروستای قلعه سرخ > دهستان گرکن شمالی > بخش پیربکران > شهرستان فلاورجان418132201217
روستای دستناروستای دستنا > دهستان گرکن شمالی > بخش پیربکران > شهرستان فلاورجان387118194193
روستای چهاربرجروستای چهاربرج > دهستان گرکن شمالی > بخش پیربکران > شهرستان فلاورجان83273845
روستای مهرگانروستای مهرگان > دهستان گرکن شمالی > بخش پیربکران > شهرستان فلاورجان1,222367598624
روستای صادق آبادروستای صادق آباد > دهستان گرکن شمالی > بخش پیربکران > شهرستان فلاورجان34295158184
روستای سمسانروستای سمسان > دهستان گرکن شمالی > بخش پیربکران > شهرستان فلاورجان566171272294
روستای رحیم آبادروستای رحیم آباد > دهستان گرکن شمالی > بخش پیربکران > شهرستان فلاورجان160467684
روستای کلیسانروستای کلیسان > دهستان گرکن شمالی > بخش پیربکران > شهرستان فلاورجان335112170165
روستای دارافشانروستای دارافشان > دهستان گرکن شمالی > بخش پیربکران > شهرستان فلاورجان355111166189
روستای پلارتگانروستای پلارتگان > دهستان گرکن شمالی > بخش پیربکران > شهرستان فلاورجان2157396119
روستای خوانسارکروستای خوانسارک > دهستان گرکن شمالی > بخش پیربکران > شهرستان فلاورجان1,441453680761
روستای علی آبادروستای علی آباد > دهستان گرکن شمالی > بخش پیربکران > شهرستان فلاورجان109374762
روستای تمندگانروستای تمندگان > دهستان گرکن شمالی > بخش پیربکران > شهرستان فلاورجان722226326396
روستای علی شاهدانروستای علی شاهدان > دهستان گرکن شمالی > بخش پیربکران > شهرستان فلاورجان1,334426662672
روستای سیاه افشارروستای سیاه افشار > دهستان گرکن شمالی > بخش پیربکران > شهرستان فلاورجان1,279419598681
روستای راراروستای رارا > دهستان گرکن شمالی > بخش پیربکران > شهرستان فلاورجان1,623529806817
روستای پلارتروستای پلارت > دهستان گرکن شمالی > بخش پیربکران > شهرستان فلاورجان1,310418625685
روستای دارگانروستای دارگان > دهستان گرکن شمالی > بخش پیربکران > شهرستان فلاورجان2,4098361,2051,204
روستای قلعه سرخروستای قلعه سرخ > دهستان عشایر > بخش مرکزی > شهرستان فریدونشهر962261494468
روستای دره سیبروستای دره سیب > دهستان عشایر > بخش مرکزی > شهرستان فریدونشهر411109207204
روستای میدانک اولروستای میدانک اول > دهستان عشایر > بخش مرکزی > شهرستان فریدونشهر23369121112
روستای کمرانروستای کمران > دهستان عشایر > بخش مرکزی > شهرستان فریدونشهر120326060
روستای سیبکروستای سیبک > دهستان چشمه لنگان > بخش مرکزی > شهرستان فریدونشهر1,290385632658
روستای خویگان علیاروستای خویگان علیا > دهستان برف انبار > بخش مرکزی > شهرستان فریدونشهر1,177350589588
روستای صادقیهروستای صادقیه > دهستان برف انبار > بخش مرکزی > شهرستان فریدونشهر2016495106
روستای بیجگردروستای بیجگرد > دهستان برف انبار > بخش مرکزی > شهرستان فریدونشهر422130198224
روستای بادجانروستای بادجان > دهستان برف انبار > بخش مرکزی > شهرستان فریدونشهر26779127140
روستای خلیل آبادروستای خلیل آباد > دهستان برف انبار > بخش مرکزی > شهرستان فریدونشهر307105146161
روستای سروش جانروستای سروش جان > دهستان برف انبار > بخش مرکزی > شهرستان فریدونشهر624194315309
روستای میلاگردروستای میلاگرد > دهستان برف انبار > بخش مرکزی > شهرستان فریدونشهر454137225229
روستای ده سورعلیاروستای ده سورعلیا > دهستان برف انبار > بخش مرکزی > شهرستان فریدونشهر139437168
روستای ده سورسفلیروستای ده سورسفلی > دهستان برف انبار > بخش مرکزی > شهرستان فریدونشهر329105162167
روستای چقادرروستای چقادر > دهستان برف انبار > بخش مرکزی > شهرستان فریدونشهر187659691
روستای بزمهروستای بزمه > دهستان برف انبار > بخش مرکزی > شهرستان فریدونشهر1,253363616637
روستای چقاروستای چقا > دهستان برف انبار > بخش مرکزی > شهرستان فریدونشهر971287473498
روستای بادجانروستای بادجان > دهستان قره بیشه > بخش زنده رود > شهرستان فریدن2,2586921,1091,149
روستای قوهکروستای قوهک > دهستان قره بیشه > بخش زنده رود > شهرستان فریدن178618791
روستای خلجروستای خلج > دهستان قره بیشه > بخش زنده رود > شهرستان فریدن87334047
روستای چهل خانهروستای چهل خانه > دهستان قره بیشه > بخش زنده رود > شهرستان فریدن2,5338041,2731,260
روستای گنجهروستای گنجه > دهستان قره بیشه > بخش زنده رود > شهرستان فریدن891284441450
روستای نهرخلجروستای نهرخلج > دهستان قره بیشه > بخش زنده رود > شهرستان فریدن2,2206781,0651,155
روستای حصورروستای حصور > دهستان قره بیشه > بخش زنده رود > شهرستان فریدن325103157168
روستای ازون بلاغروستای ازون بلاغ > دهستان قره بیشه > بخش زنده رود > شهرستان فریدن1,137418538599
روستای قودجانکروستای قودجانک > دهستان ورزق > بخش زنده رود > شهرستان فریدن622199309313
روستای دهقروستای دهق > دهستان ورزق > بخش زنده رود > شهرستان فریدن630209301329
روستای درختکروستای درختک > دهستان ورزق > بخش زنده رود > شهرستان فریدن380110178202
روستای قلعه ملکروستای قلعه ملک > دهستان ورزق جنوبی > بخش مرکزی > شهرستان فریدن189599495
روستای سوارانروستای سواران > دهستان ورزق جنوبی > بخش مرکزی > شهرستان فریدن176638888
روستای غرغنروستای غرغن > دهستان ورزق جنوبی > بخش مرکزی > شهرستان فریدن524179252272
روستای ننادگانروستای ننادگان > دهستان ورزق جنوبی > بخش مرکزی > شهرستان فریدن1,716534844872
روستای موغانروستای موغان > دهستان ورزق جنوبی > بخش مرکزی > شهرستان فریدن485166232253
روستای خویگان سفلیروستای خویگان سفلی > دهستان ورزق جنوبی > بخش مرکزی > شهرستان فریدن1,017381495522
روستای سفتجانروستای سفتجان > دهستان ورزق جنوبی > بخش مرکزی > شهرستان فریدن1,474467724750
روستای چیگانروستای چیگان > دهستان ورزق جنوبی > بخش مرکزی > شهرستان فریدن324127162162
روستای نماگردروستای نماگرد > دهستان ورزق جنوبی > بخش مرکزی > شهرستان فریدن634209295339
روستای اسکندری برآفتابروستای اسکندری برآفتاب > دهستان زاینده رودشمالی > بخش مرکزی > شهرستان فریدن1,601558772829
روستای عادگانروستای عادگان > دهستان زاینده رودشمالی > بخش مرکزی > شهرستان فریدن584192298286
روستای سینگردروستای سینگرد > دهستان زاینده رودشمالی > بخش مرکزی > شهرستان فریدن506151253253
روستای طرارروستای طرار > دهستان دالانکوه > بخش مرکزی > شهرستان فریدن26192119142
روستای دره بیدروستای دره بید > دهستان دالانکوه > بخش مرکزی > شهرستان فریدن2,3297801,1021,227
روستای قفرروستای قفر > دهستان دالانکوه > بخش مرکزی > شهرستان فریدن1,063330500563
روستای مهرگردروستای مهرگرد > دهستان دره شور > بخش وردشت > شهرستان سمیرم1,020304514506
روستای فتح آبادروستای فتح آباد > دهستان وردشت > بخش وردشت > شهرستان سمیرم2,0235829661,057
روستای نقلروستای نقل > دهستان پادناعلیا > بخش دناکوه > شهرستان سمیرم346108172174
روستای کهنگانروستای کهنگان > دهستان پادناعلیا > بخش دناکوه > شهرستان سمیرم979300460519
روستای دنگزلوروستای دنگزلو > دهستان پادناعلیا > بخش دناکوه > شهرستان سمیرم697165296401
روستای نورآبادروستای نورآباد > دهستان پادناعلیا > بخش دناکوه > شهرستان سمیرم532148246286
روستای قاسملوروستای قاسملو > دهستان پادناعلیا > بخش دناکوه > شهرستان سمیرم29782140157
روستای ده برزگروستای ده برزگ > دهستان پادناعلیا > بخش دناکوه > شهرستان سمیرم23971130109
روستای دورگان سفلیروستای دورگان سفلی > دهستان پادناعلیا > بخش دناکوه > شهرستان سمیرم71263140
روستای دوراهانروستای دوراهان > دهستان پادناعلیا > بخش دناکوه > شهرستان سمیرم34097167173
روستای تل محمدروستای تل محمد > دهستان پادناعلیا > بخش دناکوه > شهرستان سمیرم334103150184
روستای بیدهروستای بیده > دهستان پادناعلیا > بخش دناکوه > شهرستان سمیرم1,618439788830
روستای شیبانیروستای شیبانی > دهستان پادناعلیا > بخش دناکوه > شهرستان سمیرم25672130126
روستای سربازروستای سرباز > دهستان پادناعلیا > بخش دناکوه > شهرستان سمیرم664186322342
روستای دشتبالروستای دشتبال > دهستان پادناعلیا > بخش دناکوه > شهرستان سمیرم22966110119
روستای بارندسفلیروستای بارندسفلی > دهستان پادناعلیا > بخش دناکوه > شهرستان سمیرم514161243271
روستای گل افشانروستای گل افشان > دهستان حنا > بخش مرکزی > شهرستان سمیرم1,236310605631
روستای شیخ علیروستای شیخ علی > دهستان حنا > بخش مرکزی > شهرستان سمیرم131426665
روستای ضرغام آبادروستای ضرغام آباد > دهستان حنا > بخش مرکزی > شهرستان سمیرم25071127123
روستای چشمه خونیروستای چشمه خونی > دهستان حنا > بخش مرکزی > شهرستان سمیرم160397387
روستای هستروستای هست > دهستان حنا > بخش مرکزی > شهرستان سمیرم2106196114
روستای گرموکروستای گرموک > دهستان حنا > بخش مرکزی > شهرستان سمیرم1,209344562647
روستای کیفته گیوه سینروستای کیفته گیوه سین > دهستان پادناوسطی > بخش پادنا > شهرستان سمیرم1,260352627633
روستای قنات کیفتهروستای قنات کیفته > دهستان پادناوسطی > بخش پادنا > شهرستان سمیرم594171286308
روستای دیلیروستای دیلی > دهستان پادناوسطی > بخش پادنا > شهرستان سمیرم344103161183
روستای دیدجانروستای دیدجان > دهستان پادناوسطی > بخش پادنا > شهرستان سمیرم167557295
روستای مورکروستای مورک > دهستان پادناوسطی > بخش پادنا > شهرستان سمیرم1,187346567620
روستای خینهروستای خینه > دهستان پادناوسطی > بخش پادنا > شهرستان سمیرم396126199197
روستای خاکدانهروستای خاکدانه > دهستان پادناوسطی > بخش پادنا > شهرستان سمیرم111395358
روستای خفرروستای خفر > دهستان پادناوسطی > بخش پادنا > شهرستان سمیرم1,034352486548
روستای سادات آبادروستای سادات آباد > دهستان پادناسفلی > بخش پادنا > شهرستان سمیرم1,645533832813
روستای مهرآبادروستای مهرآباد > دهستان کوهسار > بخش مرکزی > شهرستان خوانسار101404655
روستای خم پیچروستای خم پیچ > دهستان کوهسار > بخش مرکزی > شهرستان خوانسار1,414480676738
روستای تجرهروستای تجره > دهستان کوهسار > بخش مرکزی > شهرستان خوانسار348131170178
روستای رحمت آبادروستای رحمت آباد > دهستان کوهسار > بخش مرکزی > شهرستان خوانسار749310389360
روستای قودجانروستای قودجان > دهستان چشمه سار > بخش مرکزی > شهرستان خوانسار1,472489718754
روستای سنگ سفیدروستای سنگ سفید > دهستان چشمه سار > بخش مرکزی > شهرستان خوانسار15687
روستای تیدجانروستای تیدجان > دهستان چشمه سار > بخش مرکزی > شهرستان خوانسار411149210201
روستای صفادشتروستای صفادشت > دهستان چشمه سار > بخش مرکزی > شهرستان خوانسار81323942
روستای لایجندروستای لایجند > دهستان چشمه سار > بخش مرکزی > شهرستان خوانسار129446267
روستای سنگ سفیدروستای سنگ سفید > دهستان چشمه سار > بخش مرکزی > شهرستان خوانسار401135200201
روستای دوشخراطروستای دوشخراط > دهستان چشمه سار > بخش مرکزی > شهرستان خوانسار1,526466726800
روستای ویستروستای ویست > دهستان گلسار > بخش مرکزی > شهرستان خوانسار2,5148611,2211,293
روستای ارجنکروستای ارجنک > دهستان گلسار > بخش مرکزی > شهرستان خوانسار1,084365525559
روستای کهرتروستای کهرت > دهستان گلسار > بخش مرکزی > شهرستان خوانسار424148194230
روستای خشکرودروستای خشکرود > دهستان گلسار > بخش مرکزی > شهرستان خوانسار2127299113
روستای حاجی آبادروستای حاجی آباد > دهستان گلسار > بخش مرکزی > شهرستان خوانسار126405769
روستای قلعه امیریهروستای قلعه امیریه > دهستان ماربین وسطی > بخش مرکزی > شهرستان خمینی شهر1,510469719791
روستای تیرانچیروستای تیرانچی > دهستان ماربین علیا > بخش مرکزی > شهرستان خمینی شهر3,1229531,5211,601
روستای سیانروستای سیان > دهستان رودشت > بخش جلگه > شهرستان اصفهان556167269287
روستای سیچیروستای سیچی > دهستان امامزاده عبدالعزیز > بخش جلگه > شهرستان اصفهان184629391
روستای خورچانروستای خورچان > دهستان امامزاده عبدالعزیز > بخش جلگه > شهرستان اصفهان482163243239
روستای خرمروستای خرم > دهستان امامزاده عبدالعزیز > بخش جلگه > شهرستان اصفهان29598142153
روستای فیض آبادروستای فیض آباد > دهستان امامزاده عبدالعزیز > بخش جلگه > شهرستان اصفهان28692137149
روستای شریف آبادروستای شریف آباد > دهستان امامزاده عبدالعزیز > بخش جلگه > شهرستان اصفهان617215292325
روستای گیشیروستای گیشی > دهستان امامزاده عبدالعزیز > بخش جلگه > شهرستان اصفهان874273446428
روستای هلارتهروستای هلارته > دهستان امامزاده عبدالعزیز > بخش جلگه > شهرستان اصفهان27298133139
روستای امامزاده عبدالعزیزروستای امامزاده عبدالعزیز > دهستان امامزاده عبدالعزیز > بخش جلگه > شهرستان اصفهان2,4938161,2321,261
روستای سکانروستای سکان > دهستان امامزاده عبدالعزیز > بخش جلگه > شهرستان اصفهان108354959
روستای مادرگان(مادرکان)روستای مادرگان(مادرکان) > دهستان امامزاده عبدالعزیز > بخش جلگه > شهرستان اصفهان2086793115
روستای کمندانروستای کمندان > دهستان امامزاده عبدالعزیز > بخش جلگه > شهرستان اصفهان406128189217
روستای سیدانروستای سیدان > دهستان امامزاده عبدالعزیز > بخش جلگه > شهرستان اصفهان22775106121
روستای سنوچیروستای سنوچی > دهستان امامزاده عبدالعزیز > بخش جلگه > شهرستان اصفهان147477077
روستای پاجیک آبادروستای پاجیک آباد > دهستان امامزاده عبدالعزیز > بخش جلگه > شهرستان اصفهان169508683
روستای هاشم آبادروستای هاشم آباد > دهستان امامزاده عبدالعزیز > بخش جلگه > شهرستان اصفهان93324944
روستای قمشانروستای قمشان > دهستان امامزاده عبدالعزیز > بخش جلگه > شهرستان اصفهان399123189210
روستای قلعه بالاروستای قلعه بالا > دهستان امامزاده عبدالعزیز > بخش جلگه > شهرستان اصفهان388123178210
روستای قهیروستای قهی > دهستان امامزاده عبدالعزیز > بخش جلگه > شهرستان اصفهان855272431424
روستای قلعه ساربانروستای قلعه ساربان > دهستان امامزاده عبدالعزیز > بخش جلگه > شهرستان اصفهان20761100107
روستای مارچیروستای مارچی > دهستان امامزاده عبدالعزیز > بخش جلگه > شهرستان اصفهان134386668
روستای کلیشادروستای کلیشاد > دهستان امامزاده عبدالعزیز > بخش جلگه > شهرستان اصفهان343109164179
روستای قلعه عبدالهروستای قلعه عبداله > دهستان امامزاده عبدالعزیز > بخش جلگه > شهرستان اصفهان1926090102
روستای سریانروستای سریان > دهستان امامزاده عبدالعزیز > بخش جلگه > شهرستان اصفهان24479106138
روستای اشکهرانروستای اشکهران > دهستان گاوخونی > بخش بن رود > شهرستان اصفهان1,463417707756
روستای قورتانروستای قورتان > دهستان گاوخونی > بخش بن رود > شهرستان اصفهان1,283409625658
روستای بلانروستای بلان > دهستان گاوخونی > بخش بن رود > شهرستان اصفهان337108164173
روستای سهرانروستای سهران > دهستان گاوخونی > بخش بن رود > شهرستان اصفهان1,086334523563
روستای هاشم آبادروستای هاشم آباد > دهستان گاوخونی > بخش بن رود > شهرستان اصفهان1,197358577620
روستای کبریتروستای کبریت > دهستان گاوخونی > بخش بن رود > شهرستان اصفهان467144238229
روستای شریف آبادروستای شریف آباد > دهستان گاوخونی > بخش بن رود > شهرستان اصفهان457141213244
روستای باقرآبادروستای باقرآباد > دهستان گاوخونی > بخش بن رود > شهرستان اصفهان495152243252
روستای قلعه امامروستای قلعه امام > دهستان گاوخونی > بخش بن رود > شهرستان اصفهان21373108105
روستای بزمروستای بزم > دهستان گاوخونی > بخش بن رود > شهرستان اصفهان838246392446
روستای جندانروستای جندان > دهستان رودشت شرقی > بخش بن رود > شهرستان اصفهان1,9986519591,039
روستای فارفانروستای فارفان > دهستان رودشت شرقی > بخش بن رود > شهرستان اصفهان1,742559837905
روستای رنگیندهروستای رنگینده > دهستان رودشت شرقی > بخش بن رود > شهرستان اصفهان148487276
روستای کفرانروستای کفران > دهستان رودشت شرقی > بخش بن رود > شهرستان اصفهان2,6798871,3221,357
روستای طهمورثاتروستای طهمورثات > دهستان رودشت شرقی > بخش بن رود > شهرستان اصفهان29699152144
روستای ابوالخیرروستای ابوالخیر > دهستان رودشت شرقی > بخش بن رود > شهرستان اصفهان27692138138
روستای کفرودروستای کفرود > دهستان رودشت شرقی > بخش بن رود > شهرستان اصفهان1,935589946989
روستای اسفندارانروستای اسفنداران > دهستان رامشه > بخش جرقویه علیا > شهرستان اصفهان872289429443
روستای فیض آبادروستای فیض آباد > دهستان رامشه > بخش جرقویه علیا > شهرستان اصفهان56272828
روستای حارث آبادروستای حارث آباد > دهستان رامشه > بخش جرقویه علیا > شهرستان اصفهان27799144133
روستای احمدآبادروستای احمدآباد > دهستان رامشه > بخش جرقویه علیا > شهرستان اصفهان254119126128
روستای اسدآبادروستای اسدآباد > دهستان رامشه > بخش جرقویه علیا > شهرستان اصفهان60212832
روستای مبارکهروستای مبارکه > دهستان رامشه > بخش جرقویه علیا > شهرستان اصفهان29094138152
روستای رامشهروستای رامشه > دهستان رامشه > بخش جرقویه علیا > شهرستان اصفهان3,1311,0301,5381,593
روستای خاراروستای خارا > دهستان جرقویه علیا > بخش جرقویه علیا > شهرستان اصفهان724226355369
روستای کمال آبادروستای کمال آباد > دهستان جرقویه علیا > بخش جرقویه علیا > شهرستان اصفهان1,715549840875
روستای دستجردروستای دستجرد > دهستان جرقویه علیا > بخش جرقویه علیا > شهرستان اصفهان1,672590841831
روستای حسن آبادروستای حسن آباد > دهستان محمودآباد > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان0000
روستای دشتیروستای دشتی > دهستان کرارج > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان2,7258151,2851,440
روستای یفرانروستای یفران > دهستان کرارج > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان429133204225
روستای ایچیروستای ایچی > دهستان کرارج > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان1,793507893900
روستای کرچگانروستای کرچگان > دهستان کرارج > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان883250439444
روستای گلستانهروستای گلستانه > دهستان کرارج > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان88304147
روستای جارروستای جار > دهستان کرارج > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان792231397395
روستای کیچیروستای کیچی > دهستان کرارج > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان960249454506
روستای کبجوانروستای کبجوان > دهستان کرارج > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان456141225231
روستای قلعه شورروستای قلعه شور > دهستان کرارج > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان451138222229
روستای کوی راه حقروستای کوی راه حق > دهستان کرارج > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان1,8825838661,016
روستای اصفهانکروستای اصفهانک > دهستان کرارج > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان4,4141,3182,1482,266
روستای حیدرآبادروستای حیدرآباد > دهستان کرارج > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان689198329360
روستای ازوارروستای ازوار > دهستان کرارج > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان0000
روستای راشنانروستای راشنان > دهستان کرارج > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان1,759534857902
روستای چیریانروستای چیریان > دهستان کرارج > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان2,2726991,0831,189
روستای اشکاوندروستای اشکاوند > دهستان کرارج > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان3,0499561,4571,592
روستای قلعه چومروستای قلعه چوم > دهستان کرارج > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان762251359403
روستای هفت شوییهروستای هفت شوییه > دهستان قهاب شمالی > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان1,336407628708
روستای محمدآبادروستای محمدآباد > دهستان قهاب شمالی > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان0000
روستای سرشبادرانروستای سرشبادران > دهستان جی > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان2,4597831,2231,236
روستای دستگردمارروستای دستگردمار > دهستان براآن شمالی > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان523141237286
روستای اسفیناروستای اسفینا > دهستان براآن شمالی > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان638200319319
روستای دستجاروستای دستجا > دهستان براآن شمالی > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان797248373424
روستای رحمت آبادروستای رحمت آباد > دهستان براآن شمالی > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان124246262
روستای اسپارتروستای اسپارت > دهستان براآن شمالی > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان509168242267
روستای کنجوانروستای کنجوان > دهستان براآن شمالی > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان578183279299
روستای دولابروستای دولاب > دهستان براآن شمالی > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان464138222242
روستای مهدی آبادروستای مهدی آباد > دهستان براآن شمالی > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان506154252254
روستای کاجروستای کاج > دهستان براآن شمالی > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان347108172175
روستای برکانروستای برکان > دهستان براآن جنوبی > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان1,686556830856
روستای ازوارروستای ازوار > دهستان براآن جنوبی > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان30392145158
روستای رحیم آبادروستای رحیم آباد > دهستان براآن جنوبی > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان487161235252
روستای حاجی آبادروستای حاجی آباد > دهستان براآن جنوبی > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان9536
روستای چمروستای چم > دهستان براآن جنوبی > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان173538489
روستای ده کرمروستای ده کرم > دهستان براآن جنوبی > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان470151224246
روستای مهدی آبادروستای مهدی آباد > دهستان براآن جنوبی > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان174611
روستای لیانروستای لیان > دهستان براآن جنوبی > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان20669103103
روستای کلارتانروستای کلارتان > دهستان براآن جنوبی > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان537166269268
روستای اندلانروستای اندلان > دهستان براآن جنوبی > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان1,215377597618
روستای ازیرانروستای ازیران > دهستان براآن جنوبی > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان1,032308485547
روستای پیله ورانروستای پیله وران > دهستان براآن جنوبی > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان2,0656029941,071
روستای رورانروستای روران > دهستان براآن جنوبی > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان2,0836421,0201,063
روستای هرمدانروستای هرمدان > دهستان براآن جنوبی > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان776233366410
روستای عباس آبادروستای عباس آباد > دهستان براآن جنوبی > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان24451119125
روستای زغمارروستای زغمار > دهستان براآن جنوبی > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان184519193
روستای هرمزآبادروستای هرمزآباد > دهستان براآن جنوبی > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان102325052
روستای کروهروستای کروه > دهستان براآن جنوبی > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان31593139176
روستای شیدانروستای شیدان > دهستان براآن جنوبی > بخش مرکزی > شهرستان اصفهان495156252243
روستای فشارکروستای فشارک > دهستان زفره > بخش کوهپایه > شهرستان اصفهان122445864
روستای مزرعه عبدالهروستای مزرعه عبداله > دهستان زفره > بخش کوهپایه > شهرستان اصفهان67243334
روستای زفرهروستای زفره > دهستان زفره > بخش کوهپایه > شهرستان اصفهان1,750639868882
روستای مزرعه عربروستای مزرعه عرب > دهستان جرقویه وسطی > بخش جرقویه سفلی > شهرستان اصفهان513155242271
روستای حیدرآبادروستای حیدرآباد > دهستان جرقویه وسطی > بخش جرقویه سفلی > شهرستان اصفهان732250359373
روستای حسین آبادروستای حسین آباد > دهستان جرقویه وسطی > بخش جرقویه سفلی > شهرستان اصفهان996329466530
روستای آذرخواران(حبیب آباد)روستای آذرخواران(حبیب آباد) > دهستان جرقویه وسطی > بخش جرقویه سفلی > شهرستان اصفهان1,058370509549
روستای گنج آبادروستای گنج آباد > دهستان جرقویه وسطی > بخش جرقویه سفلی > شهرستان اصفهان0000
روستای پیکانروستای پیکان > دهستان جرقویه وسطی > بخش جرقویه سفلی > شهرستان اصفهان2,7609371,3511,409
روستای سعادت آبادروستای سعادت آباد > دهستان جرقویه وسطی > بخش جرقویه سفلی > شهرستان اصفهان416139209207
روستای قارنهروستای قارنه > دهستان جرقویه سفلی > بخش جرقویه سفلی > شهرستان اصفهان100415050
روستای گنج آبادروستای گنج آباد > دهستان جرقویه سفلی > بخش جرقویه سفلی > شهرستان اصفهان166547987
روستای سیانروستای سیان > دهستان جرقویه سفلی > بخش جرقویه سفلی > شهرستان اصفهان319109154165
روستای تلک آبادروستای تلک آباد > دهستان ریگستان > بخش زواره > شهرستان اردستان1,469448685784
روستای کهیازروستای کهیاز > دهستان سفلی > بخش زواره > شهرستان اردستان46341630
روستای شهرابروستای شهراب > دهستان سفلی > بخش زواره > شهرستان اردستان70423931
روستای سیانک پایینروستای سیانک پایین > دهستان سفلی > بخش زواره > شهرستان اردستان41251328
روستای سفیدهروستای سفیده > دهستان سفلی > بخش زواره > شهرستان اردستان74373638
روستای ونینروستای ونین > دهستان کچو > بخش مرکزی > شهرستان اردستان55262926
روستای کچومثقالروستای کچومثقال > دهستان کچو > بخش مرکزی > شهرستان اردستان487193240247
روستای سرابهروستای سرابه > دهستان کچو > بخش مرکزی > شهرستان اردستان109415455
روستای باب الباغ(درباغ)روستای باب الباغ(درباغ) > دهستان کچو > بخش مرکزی > شهرستان اردستان78364335
روستای هندوآبادروستای هندوآباد > دهستان کچو > بخش مرکزی > شهرستان اردستان343116167176
روستای ظفرقندروستای ظفرقند > دهستان کچو > بخش مرکزی > شهرستان اردستان124668341
روستای نیسیانروستای نیسیان > دهستان برزاوند > بخش مرکزی > شهرستان اردستان1,369480655714